Rekomenduojama, 2020

Redaktoriaus Pasirinkimas

Apibrėžimas Viešoji tarnyba

Kas yra viešoji tarnyba:

Viešoji tarnyba yra veikla, kuriama dalyvaujant valstybei. Būtent paslaugų teikimas yra skirtas visuomenės poreikiams tenkinti . Viešojoje tarnyboje visada yra valstybės dalyvavimas teikiant paslaugas, net ir netiesiogiai.

Valstybės teikiamas viešąsias paslaugas užtikrina 1988 m. Federalinė konstitucija, o paslaugas teikia ir prižiūri valstybė per savo vyriausybes.

Bendrosios ir individualiosios viešosios paslaugos

Viešosios paslaugos gali būti bendros arba individualios. Bendrosios yra tos, kurios skirtos gyventojų aptarnavimui apskritai ir yra finansuojamos iš mokesčių verčių, pavyzdžiui, viešojo apšvietimo ir visuomenės saugumo.

Individualios paslaugos yra tos, kurios teikiamos kiekvienam atskiram asmeniui, ir turėtų būti apmokestintos. Pavyzdžiui, elektros ir vandens tiekimo paslaugos.

Kokios yra pagrindinės viešosios paslaugos?

Vadinamosios esminės viešosios paslaugos yra tos, kurios laikomos neatidėliotinomis ir kurios gali sukelti žalą, jei jos bus nutrauktos ar nepateikiamos.

Esminės paslaugos yra susijusios su sveikatos ir saugos sąlygų garantijomis, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti orų gyvenimą. Taigi įstatymas nustato, kad šių paslaugų teikimas negali būti nutrauktas.

Įstatymas Nr. 7 783/89 (Strike įstatymas) apibrėžė, kokios yra pagrindinės viešosios paslaugos:

 • vandens apdorojimas ir tiekimas, \ t
 • elektros energijos paskirstymas, \ t
 • dujų ir kitų rūšių kuro tiekimas, \ t
 • medicinos ir ligoninių paslaugos, \ t
 • vaistų platinimas ir pardavimas, \ t
 • maisto pardavimas,
 • laidojimo paslaugos,
 • kolektyvinis transportas,
 • nuotekų valymas,
 • atliekų surinkimas,
 • telekomunikacijų paslaugos,
 • radioaktyviųjų medžiagų ir branduolinių medžiagų saugojimas ir kontrolė, \ t
 • pagrindinių paslaugų duomenų tvarkymo veikla, \ t
 • oro eismo kontrolė, \ t
 • banko kliringo paslaugos.

Viešosios paslaugos principai

Viešųjų paslaugų teikimas turi atitikti šiuos principus: efektyvumas, tęstinumas, saugumas, reguliarumas, aktualumas, visuotinumas / universalumas ir tarifų modalumas.

Efektyvumo principas

Šis principas reiškia, kad viešosios paslaugos piliečiams turi būti siūlomos kuo veiksmingiau, tiek teikiant paslaugas, tiek gautus rezultatus.

Tęstinumo principas

Šiuo principu siekiama užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos nuolat, be pertrūkių. Tęstinumo principas yra susijęs su efektyvumu, ty paslaugos turi būti teikiamos nuolat ir kokybiškai.

Viešosios paslaugos tęstinumui yra trys išskirtinės situacijos: kritiniais atvejais dėl techninių problemų patalpose arba dėl to, kad vartotojas nesumokėjo.

Saugos principas

Saugumo principas yra užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos saugiai, nekeliant pavojaus jos naudotojams.

Reguliarumo principas

Reguliarumas nustato, kad valstybė turi pareigą skatinti viešųjų paslaugų teikimą. Jei valstybė nesilaiko šio įsipareigojimo, tai gali pakenkti piliečiams, kurie yra paslaugos naudotojai ar naudos gavėjai. Kai kuriais atvejais paslaugų teikimo nebuvimas gali paskatinti valstybę atlyginti naudotojams už suteiktas paslaugas.

Aktualumo principas

Šio principo paskirtis - užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos pagal pačias moderniausias turimas technologijas.

Bendrumo / universalumo principas

Pagal šį principą viešosios paslaugos turi būti prieinamos visiems piliečiams, be apribojimų ir nediskriminuojant. Teikiamos paslaugos turi galėti pasiekti kuo daugiau žmonių. Visuotinumas ir universalumas siekiant užtikrinti vienodas galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis.

Tarifinio modalumo principas

Tarifinis modalumas reiškia, kad viešųjų paslaugų teikimas turi būti apmokamas už prieinamą kainą, siekiant užtikrinti, kad paslaugos vartotojai neprarastų prieigos prie jų dėl to, kad kainos nėra prieinamos jų perkamajai galiai. Mokesčiai už valstybės teikiamas paslaugas turėtų būti kuo pigesni.

Sąžiningumo principas

Sąžiningumo principas yra susijęs su gera paslauga, kuri turi būti teikiama viešojoje tarnyboje. Pagal šį principą paslauga visiems viešosios paslaugos naudotojams turi būti vykdoma su švietimu (mandagumu) ir tinkamu bei pagarbiu būdu.

Viešųjų paslaugų ypatybės

Pagrindinės viešosios paslaugos savybės yra šios:

 • nukreipti į kolektyvinius interesus, \ t
 • egzistuoja, kad būtų patenkinti piliečių poreikiai, \ t
 • turi pateikti valstybė arba jos įgalioti atstovai, \ t
 • naudą vartotojams.

Kaip teikiamos viešosios paslaugos?

Paslaugos gali būti teikiamos dviem būdais: centralizuotai arba decentralizuotai . Viešoji tarnyba yra centralizuota, kai ją tiesiogiai teikia viešojo administravimo institucijos. Jas gali teikti federalinės, valstybinės ar savivaldybių viešosios įstaigos ir atstovai.

Decentralizuota viešoji paslauga nėra tiesiogiai teikiama valstybės, ją siūlo asmenys (fiziniai ar juridiniai), turintys koncesiją arba leidimą atlikti viešąsias paslaugas valstybės vardu.

Decentralizuota viešoji paslauga gali būti teikiama, kai valstybė teikia leidimą, koncesiją ar viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę paslaugų teikimui.

Viešųjų paslaugų leidimas

Viešosios paslaugos leidimas suteikiamas, kai viešasis administravimas leidžia asmeniui (fiziniam ar juridiniam asmeniui), kuris nėra administracijos narys, teikti viešąsias paslaugas.

Leidimas išduodamas pasibaigus pasiūlymų teikimo procesui ir yra oficialiai patvirtintas viešojo administravimo ir asmens sutarimu . Viešasis administravimas turi teisę atšaukti leidimo sutartį ir nėra būtina atlyginti asmeniui už sutarties pažeidimą.

Viešosios paslaugos koncesija

Koncesija atsiranda, kai administracija bendrovei teikia viešąsias paslaugas. Tik juridiniai asmenys ar įmonių konsorciumai gali gauti viešosios paslaugos nuolaidą, ty asmuo neturi teisės pagal įstatymą gauti koncesijos.

Koncesijoje paslauga teikiama koncesiją gaunančios bendrovės vardu, kuriam leidžiama rinkti paslaugos naudotojo mokestį.

Norėdama gauti koncesiją, bendrovė privalo dalyvauti konkurse . Pagal įstatymą visos nuolaidos turi būti atliekamos konkurso būdu.

Koncesija įforminama per administracinę sutartį tarp valstybės ir bendrovės, o sutarties nutraukimas gali sukelti prievolę atlyginti žalą patyrusiai šaliai.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė (PPP) taip pat yra būdas teikti viešąsias paslaugas privatiems asmenims per administracinę sutartį . Tai skiriasi nuo koncesijos, nes šiuo atveju yra privalomas finansinis atlygis (mokėjimas) iš valstybės privačiam partneriui.

VPP gali įvykti dviem būdais: rėmimas ar administravimas .

Rėmimo renginyje, be valstybės įsipareigojimo teikti finansinį įnašą privačiam partneriui, už paslaugos vartotoją mokamas mokestis

Administracijoje administracija yra sudariusi sutartį su privačiu partneriu. Tokiu atveju nėra naudotojo mokesčių, tačiau administracija taip pat turi sumokėti privačiam partneriui.

Sužinokite daugiau apie koncesijos ir viešojo administravimo reikšmę.

Populiarios Temos, 2020

Populiarios Kategorijos

Top